دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

انتخاب افراد را به قلبت بسپار

انتخاب افراد را به قلبت بسپار

قلبت، همیشه به تو راست می گوید. در مواقعی، محاسبات معمول نمی تواند نتیجه خوبی را برای تصمیم گیری به تو بدهد. اینجاست که قلب بهترین راهنما برای تو است. در انتخاب افراد هم، خودت کسی را انتخاب نکن. با اعتماد کامل، این کار را به قلبت بسپار و اجازه بده که قلبت این انتخاب را انجام دهد.