دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

قدرت تو این است که هیچ کس مثل تو نیست

قدرت تو این است که هیچ کس مثل تو نیست

تو منحصربفرد هستی و تمام ویژگی های مختص خودت را داری. این خاص بودن، و تفاوت تو با دیگران نه تنها برای تو بعنوان یک نقص نیست، بلکه اتفاقا قدرت تو است. تو پتانسیل خودت را داری،  مثل خودت فکر می کنی، مثل خودت عمل می کنی و مثل خودت پیش می روی. باور داشته باش که تو مثل هیچ کس نیستی و هیچ کس مثل تو نیست، و این قدرت تو است.