دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

پادشاه دنیای خودت باش

پادشاه دنیای خودت باش

دیگران و جایگاه و گستره قلمرو آن ها به تو هیچ ارتباطی ندارد و بی اهمیت ترین موضوع ممکن است. تو، خودت هستی و قلمرو و دنیای خودت را داری. بدون توجه به دیگران، تمام تمرکزت را بر روی دنیای خودت بگذار، آن را بساز و شکوهمندانه و با وقار، بر تخت پادشاهی آن بنشین و بر آن سلطنت کن. باور داشته باش که تو پادشاه دنیای خودت هستی.