دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کسی که مناسب تو باش حتی سکوتت را هم بهتر می شوند

کسی که مناسب تو باش حتی سکوتت را هم بهتر می شوند

کسی که برای تو مناسب باشد و ارزش آن را داشته باشد که وقت خود را در کنار او سر کنی، کسی است که حرف های تو را بهتر از دیگران می شنود. او کسی است که به حرف های تو عمیق تر نگاه کرده و لغت به لغت آن را با گوش جان می شنود. او کسی است که حتی در مواقعی که ساکت هستی هم، سکوت تو را می شنود و حرف های تو را از دل آن استخراج می کند.