دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آینده ات تو را نیاز دارد اما گذشته ات هرگز

آینده ات تو را نیاز دارد اما گذشته ات هرگز

آینده تو برای ساخته شدن، به تو نیاز دارد. تک تک لحظه های آینده تو را، تک تک لحظه های حال حاضر تو می سازند. این نیازی است که آینده به تو دارد. اما گذشته چه؟ نیاز گذشته به تو این است که تو را درگیر خود کرده و تمام وجودت را سنگین کند. مثل یک بار سوار بر وجود تو شده، و تو را مجبور کند که لحظه لحظه حال حاضر خود را، تحت سنگینی آن طی کنی. خود را نیازمند آینده، و آینده را نیازمند خود بدان و هیچ بهایی به گذشته نده.