دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مراقب عکس العمل های خود باش

مراقب عکس العمل های خود باش

تو با رفتار و عکس العمل های خودت شناخته می شوی. اگر قالب عکس العمل های تو با خشونت باشد، بعنوان شخصی خشن شناخته می شوی. اگر مهربانانه به مسائل و افراد واکنش نشان بدهی، بعنوان فردی مهربان شناخته می شوی. اگر محترمانه به رویدادها و اتفاقات مختلف پاسخ بدهی، فردی محترم تلقی می شوی و… شناختی که دنیای اطراف از تو دارد، بر مبنای عکس العمل های تو است. مراقب رفتار و عکس العمل های خود باش.