دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تو از خودت آسیب می بینی نه از دیگران

تو از خودت آسیب می بینی نه از دیگران

کسی به تو آسیب نمی رساند. این خود تو هستی که از دیگران آسیب را می پذیری. وقتی مرزهای خود را نمی شناسی، وقتی به دیگران اجازه می دهی که مرزهای تو را زیر پا بگذارند، وقتی که به راحتی اعتماد می کنی و روح و جسمت را روی هر کسی سرمایه گذاری می کنی، در حال آماده کردن بستری مناسب برای پذیرش آسیب از دیگران هستی. بنابراین، دیگران را مقصر ندان، این خود تو هستی که آسیب را می پذیری.