دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فردا روز تازه ای است، به آن امید داشته باش

فردا روز تازه ای است، به آن امید داشته باش

فردا یک روز نو است. روزی که دوباره بیدار می شوی. روزی که دوباره زنده می شوی که نفس بکشی و زندگی کنه. روزی که در آن، دیگر خبری از امروز نیست و تو همه چیز را دوباره شروع می کنی. فردا روز تازه ای است که تمام اتفاق های نو برای تو به بهترین شکل خواهند افتاد. به فردای خود امید داشته باش.