دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

این فرد برای رابطه با تو مناسب است

این فرد برای رابطه با تو مناسب است

کسی که برای رابطه با تو مناسب باشه:

به احساساتت احترام میذاره!

تو نمی‌تونی بدون محترم بودن احساساتت، رابطه سالمی داشته باشی.

 

به خصوصیات شخصیتی تو احترام میذاره!

بدون احترام متقابل، به هیچ عنوان حس اعتماد و پیوند عمیق ایجاد نمیشه.

 

نیاز نداری که هیچ جنبه‌ای از خودت رو ازش پنهان کنی!

ترس از بیان هویت و نیازهات، هم اعتماد در رابطه و هم اعتماد به نفست رو ویران خواهد کرد.

 

تو میتونی در حضور اون، راحت آسیب‌پذیر باشی!

آسیب‌پذیری باعث ایجاد اعتماد، صمیمیت و احساس تعلق میشه و بدون اون، روابط پیشرفت نخواهند کرد.

 

همیشه به مرزهات احترام میذاره!

مرزهای تو مشخص می‌کنند که تو در یک رابطه، چی هستی و چی نیستی! اگر مرزهای مشخصی ایجاد و رعایت نشن، یک رابطه نمی‌تواند سالم باشد.

 

باهات روراسته و قضاوتت نمی‌کنه!

ارتباط باز و صادقانه، سریعتر به درک متقابل و احترام به تفاوت در دیدگاه‌ها، علایق و نیازها منجر میشه.