دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

چیزی که برای تو نیست را رها کن

چیزی که برای تو نیست را رها کن

چیزی که برای تو نیست را رها کن. اگر به دنبال چیزهایی باشی که برای تو نیستند، هرگز آرامش نخواهی داشت. همیشه در حال فکر کردن و دویدن به دنبال آن ها هستی، ولی دریغ از رسیدن. چیزی که برای تو نیست را رها کن تا قلبی آرام داشته باشی.