دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

اشتباهاتت را بپذیر اما هرگز شرمگین نباش

اشتباهاتت را بپذیر اما هرگز شرمگین نباش

انسان است و خطا و اشتباه. اتفاقا اگر خطا و اشتباه وجود نداشته باشد آموختن، رشد، پیشرفت و تکاملی هم در کار نخواهد بود. و از طرف دیگر، پذیرش هم یکی از پله های ابتدایی آرامش، تحلیل و رشد است. بپذیر که اشتباه کرده ای، بپذیر که اشتباه می کنی و بپذیر که اشتباه خواهی کرد، اما هرگز بخاطر این نقطه مشترک تمام انسان ها، شرمگین نباش.