دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

قرارهایت را اول با خودت بگذار

قرارهایت را اول با خودت بگذار

تو به هیچ کس، به اندازه خودت تعهد نداری. تو در مقابل خودت مسئولی، مسئولیتی به مراتب بیشتر از چیزی که نسبت به دیگران داری. هر قول و قراری داری را اول با خودت بگذار و به آن پایبند باش. تمام قرارهایت را اول با خودت بگذار و در قبال خودت، مرد عمل باش.