دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط به افرادی که تو را دوست دارند فکر کن

فقط به افرادی که تو را دوست دارند فکر کن

تو با سه دسته از افراد در اطراف خودت مواجه هستی. دسته اول کسانی هستند که تو را دوست دارند. دسته دوم کسانی هستند که به تو حسی ندارند. و دسته سوم افرادی هستند که از تو متنفر هستند. اگر قرار است فکر خودت را درگیر تفکر به این سه دسته بکنی، فقط و فقط فکرت را درگیر دسته اول بکن، دسته ای که تو را دوست دارند. هیچ دلیلی برای درگیر کردن فکر خود به افرادی که در دو دسته بعدی قرار می گیرند، وجود ندارد. پس:

“خیلی از اطرافیانت تو را دوست دارند. دلیلی وجود ندارد که به باقی افراد حتی فکر کنی.”