دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به جاده قلبت اعتماد کن

به جاده قلبت اعتماد کن

در مواقعی، باید همه چیز را کنار گذاشته و به قلبت اعتماد کنی. در جایی که ذهن به بن بست می رسد، این قلب است که راه را برای تو باز می کند و نور را نمایان می کند. به جاده قلبت اعتماد کن.