دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

ذهن مثبت داشته باش تا زندگی مثبت بسازی

ذهن مثبت داشته باش تا زندگی مثبت بسازی

مثبت فکر کن، مثبت رفتار کن و مثبت عمل کن. اگر ذهن مثبت داشته باشی، همه چیز را مثبت خواهی دید و دیگران هم تمام زوایای تو را مثبت خواهند دید. این توالی انرژی مثبت، تمام ابعاد زندگی تو را تحت تاثیر قرار داده و از دنیای تو، یک دنیای مثبت می سازد. تنها یک ذهن مثبت، برای تو دنیای مثبت می سازد.