دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچکس بجز خودت مسئول شاد کردن تو نیست

هیچکس بجز خودت مسئول شاد کردن تو نیست

هیچکس بجز خودت نمی تواند تو را شاد کند. تو باید شادی را از درون خودت پیدا کنی و با آن به درون خودت و محیط اطراف گرمی ببخشی. تا وقتی که نتوانی شادی را در خودت پیدا کنی و برای دستیابی به آن وابسته دیگران باشی، نمی توانی معنی ناب شاد بودن را درک کنی. هیچکس بجز خودت، مسئول شاد کردن تو نیست.