دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

بجای نگرانی های بزرگ، اهداف بزرگ داشته باش

بجای نگرانی های بزرگ، اهداف بزرگ داشته باش

داشتن نگرانی به خودی خود، باعث کندی روند تو برای رسیدن به اهدافت می شود. هرچه این نگرانی ها بزرگ تر باشند، اهداف تو از تو دورتر شده و راه رسیدن تو به آن ها ناهموارتر می شود. پس سعی کن بجای بزرگ کردن نگرانی ها و پر کردن مسیرت از ناهمواری، اهدافت را بزرگ کنی.