دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

دلیل اعتماد دیگران نسبت به اطراف باش

دلیل اعتماد دیگران نسبت به اطراف باش

از خودت شروع کن. طوری رفتار کن که نماد اطمینان باشی. بدون توجه به تمام چیزهای منفی اطراف، انقدر خوب باش که هرکسی بتواند به تو اعتماد کند. انقدر خوب باش که دلیلی باشی برای نگاه پر از اعتماد دیگران به اطراف.