دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به گذشته تاریک اجازه نده آینده روشن تو را تاریک کند

به گذشته تاریک اجازه نده آینده روشن تو را تاریک کند

هرگز به روزهای تاریک گذشته اجازه نده که آینده روشن تو را تیره و تار کنند. هرچقدر که بر روی تاریکی گذشته خود تمرکز کنی، لحظه لحظه ات را در آن تاریکی باشی و تمام وجود حال حاضرت را از آن پر کنی، تمام آن تاریکی را به زمان حال خود خواهی کشاند. آینده چیزی است که تو در حال حاضر آن را می سازی. پس هرگز با تاریکی گذشته خود، آن را تاریک نساز.