دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نگرانی را تمام کن و زندگی کردن را شروع کن

نگرانی را تمام کن و زندگی کردن را شروع کن

نگرانی و وقت گذاشتن بر روی افکار منفی، تمام انرژی تو را بر فنا می دهد. همین افکار منفی و نگرانی زاییده شده از دل آن ها، چیزی است که به تو اجازه زندگی کردن نمی دهد. قدرت حرکت را از تو می گیرد و از تو موجودی ساکن می سازد. اگر قصد زندگی کردن داری، نگرانی را تمام کن و زندگی کردن را شروع کن.