دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هر درد هزاران درس برای تو دارد

هر درد هزاران درس برای تو دارد

گاهی درد هایی میکشی. دردهایی که خود باعث آن ها بوده ای یا دردهایی که عامل خارجی دیگر دارند و شاید بخاطر زخم هایی باشند که از محیط اطراف و دیگران خورده ای. درد می آید و می رود. سخت است، دردناک است، عذاب آور است… اما بهترین آموزگار تو است. هر درد، در دل خود هزاران درس برای تو دارد.