دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نگران نباش همیشه راهی هست

نگران نباش همیشه راهی هست

حتی در سخت ترین لحظات زندگی، حتی در بسته ترین بن بست ها، حتی در تاریک ترین تنگناها… باز هم راهی وجود دارد. نگران نباش و امیدت را از دست نده، چون همیشه یک راه وجود دارد.