دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با دوست داشتن خودت قلبت را استوار کن

با دوست داشتن خودت قلبت را استوار کن

تا می توانی خودت را دوست داشته باش و به خودت برس. با این کار است که قوت قلب واقعی پیدا خواهی کرد. با دوست داشتن خودت، قلبت را استوار کن.