دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

فقط تو باید از خودت مراقبت کنی

فقط تو باید از خودت مراقبت کنی

در نهایت، تو فقط خودت را داری. تنها کسی که با تو می ماند خودت هستی. تنها کسی که تا انتهای مسیر، قدم به قدم تو را همراهی می کند، خودت هستی. و این وظیفه تو است که مراقب این همراه با وفا باشی و در مورد آن انتظاری از دیگران نداشته باشی. فقط تو باید از خودت مراقبت کنی.