دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با تجربه درد در جهت مثبت تغییر کن

با تجربه درد در جهت مثبت تغییر کن

درد انسان را تغییر می دهد. درد از هر نوع روحی یا جسمی آن، با تغییر در سطح تحمل و نگرش فرد، از او شخصیتی دیگر را خواهد ساخت. چه بهتر که سعی کنی این تغییرات را در جهت مثبت پیش برده و با چشیدن هر نوع درد، از آن درس گرفته و از خود شخصیتی قوی، قدر شناس و آب دیده بسازی.