دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تمام کارهایت را با فکر مثبت آغاز کن

تمام کارهایت را با فکر مثبت آغاز کن

این بدیهی است که برای شروع هرکاری باید در مورد آن فکر کنی. اما این تفکر، هم می تواند پیشبرد را بهتر کند و هم در مقابل می تواند نابود کننده باشد. همه کارهایت را با یک فکر حتی شده کوچک اما مثبت شروع کن.