دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

شاد بودن زندگی تو وابسته به کیفیت افکار تو است

شاد بودن زندگی تو وابسته به کیفیت افکار تو است

به چه چیزهایی فکر می کنی؟ به جنبه های مثبتی که کم یا زیاد آن ها را داری؟ به داشته هایت که کم یا زیاد آن ها را داری؟ یا به ترس ها، نگرانی ها و افکاری منفی که اکثر غریب به اتفاق آن ها وجود خارجی نداشته و فقط ساخته ذهن تو هستند؟ این را بدان تو و زندگی تو همانی خواهید شد که به آن فکر می کنی. اگر افکار تو سوی مثبت داشته باشد، یک زندگی مثبت و شاد را خواهی داشت و اگر سوی منفی داشته باشد، در همه حال در عذاب خواهی بود. شاد بودن زندگی تو، مستقیما به کیفیت افکار تو وابسته است.