دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز بیشتر خودت را ببخش

امروز بیشتر خودت را ببخش

امروز بیشتر از هر روز دیگری خودت را ببخش. اگر تو خودت را نبخشی، انتظار بخشش از سوی دیگران را داری؟ تو کسی که با تمام وجود متعلق به تو است را نمی بخشی، پس هیچ کس دیگری هم تو را نخواهد بخشید. همین امروز، همین حالا وقت آن است که خودت را ببخشی و بیشتر از هر روز دیگری. با خود آشتی کنی.