دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمر را بهانه نکن

برای زیبا زندگی نکردن کوتاهی عمر را بهانه نکن

اغلب عادت داریم به بهانه جویی. برای کم کاری هایمان، برای تنلی کردنمان و برای لذت نبردنمان. می خواهیم همه چیزمان را بر گردن چیز خارجی دیگر بندازیم تا کمی از بارمان کم شود. می خواهیم با توجیه اینکه عمر کوتاه است، هرگز از آن لذت نبریم. برای زیبا زندگی نکردن، هیچوقت کوتاهی عمر را بهانه نکن.