دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

نقص های تو خود واقعی و زیبای تو را می سازند

نقص های تو خود واقعی و زیبای تو را می سازند

هیچ انسانی بدون نقص نیست. هیچ موجودی بدون نقص نیست. اگر قرار بود تمام موجودات کامل و بدون نقص باشند، دیگر تفاوتی وجود نداشت. دیگر خصوصیت جذاب و منحصربفردی وجود نداشت. دیگر انتخابی وجود نداشت… تو با تمام نقص هایت زیبا هستی و اتفاقا تک تک نقص های تو هستند که خود واقعی و زیبای تو را می سازند.