دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تنها بودنت را بهانه ای برای ضعیف بودن نکن

تنها بودنت را بهانه ای برای ضعیف بودن نکن

تو هیچ بهانه ای برای ضعیف بودن نداری. هیچ بهانه ای، حتی تنهایی. پس، تنها بودنت را دلیلی برای ضعیف بودنت ندان. اگر ضعفی داری، دلیلش را در درون خودت جستجو کن، نه هیچ جای دیگری.