دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

زندگی ات را بدون پشیمانی پیش ببر

زندگی ات را بدون پشیمانی پیش ببر

شاید در گذشته اشتباهاتی داشتی، یا حداقل کار یا کارهایی کرده ای که امروز آن ها را اشتباه می دانی. پشیمان نباش و از آن ها درس بگیر و بدان که همان اشتباهات بوده اند که تو را به موجود پخته امروز تبدیل کرده اند. گذشته تغییر پذیر نیست. از گذشته خود پشیمان نباش و زندگی ات را بدون کوچک ترین پشیمانی پیش ببر.