دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز بیشتر امیدوار باش

امروز بیشتر امیدوار باش

امروز دوباره شروع کرده ای. در کنار خودت فقط خودت، خدا و امید را داری. تنها چیزهایی که می توانند به تو کمک کنند این سه هستند. باز هم تکرار می کنم: فقط خودت، خدا و امید. هرکدام از این ها را از دست بدهی، قدم برداشتن هم برای تو سخت خواهد شد. پس امروز بیشتر از هر روز دیگری امیدوار باش. به خودت و به خدای خودت…