دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز بیشتر به دیگران کمک کن

امروز بیشتر به دیگران کمک کن

تو قبلا یاد گرفتی که از این به بعد بیشتر به خودت کمک کنی. این بهترین کار ممکن است. اما در میان کمک هایی که به خودت می کنی، به دیگران هم کمک کن و بدون هیچ چشم داشتی این کار را انجام بده. این را بدان که اگر به هر نحوی، کوچک یا بزرگ، به دیگران کمک کنی، در اصل به خودت کمک کرده ای. پس، امروز بیشتر از هر روز دیگری به دیگران کمک کن.