دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

تنها بودن تو هرگز نشانه ضعف تو نیست

تنها بودن تو هرگز نشانه ضعف تو نیست

شاید تو شبیه دیگران نیستی. شاید کسی شبیه تو نیست. شاید کسی لیاقت کنار تو بودن را ندارد. شاید تنهایی تو، بهترین اتفاقی است که می تواند در حال حاضر برایت رخ دهد. اتفاقی که باعث می شود تمرکز بیشتری داشته باشی، بهتر فکر کنی و بهتر پیش بروی. تنها بودن تو هرگز نشانه ضعف تو نیست.