دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

گاهی تغییر دردناک، اما حیاتی است

گاهی تغییر دردناک، اما حیاتی است

برای رشد کردن باید تغییر کنی. در مسیر زندگی هیچ راهی بجز تغییر کردن وجود ندارد. طبیعتا این تغییر گاهی می تواند سخت و دردناک باشد، اما حیاتی ترین اتفاقی است که می تواند در مسیر تک تک ما روی دهد.