دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

کسی را مجبور به انتخاب خودت نکن

کسی را مجبور به انتخاب خودت نکن

همان قدر که تو حق انتخاب داری، دیگران هم دارند. هیچ کس مجبور نیست تو را انتخاب کند، همانطور که تو مجبور نیستی کسی را انتخاب کنی. پس کسی را مجبور به انتخاب خودت نکن.