دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز بیشتر به خودت کمک کن

امروز بیشتر به خودت کمک کن

امروز بیشتر از هر روز دیگری به خودت کمک کن. به روحت، به جسمت، به ذهنت. به تمام وجودت. تو بیشتر از هر کس دیگری، لایق آن هستی.