دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

مهربانی مادگارترین عطر را دارد

مهربانی مادگارترین عطر را دارد

مهربانی، زیباترین ویژگی در عالم است. هرجایی که مهربانی موج بزند، آن جا زیباترین و لطیف ترین جای دنیا است. مهربانی، مادندگارترین عطر را دارد.