دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

هیچ چیزی در این دنیا ابدی نیست

هیچ چیزی در این دنیا ابدی نیست

قدر داشته هایت را بدان. چه کوچک و چه بزرگ. همین داشته های تو، دلیلی هستند برای زندگی کردن و شکرگزاری. و بدان که هیچ چیزی در این دنیا ابدی نیست. پس تا زمانی که داشته هایت را داری، از آن ها لذت ببر…