دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز بیشتر از دیروز جسور باش

امروز بیشتر از دیروز جسور باش

امروز جسور باش، بیشتر از دیروز. امروز گام هایت را فراتر بگذار و جاه طلب باش. امروز کاری را انجام بده که تا دیروز جسارت انجام آن را نداشتی.