دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز بیشتر خودت را باور داشته باش

امروز بیشتر خودت را باور داشته باش

تو خاص ترین موجود جهان هستی. تو منحصربفرد هستی. تو تنها نسخه از خودت هستی. تو بی نظیر هستی. چه دلیل دیگری برای خودباوری می خواهی؟ امروز بیشتر از هر روز دیگری خودت را باور داشته باش.