دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

با حرکت بعدی حرکت قبلی خود را جبران کن

با حرکت بعدی حرکت قبلی خود را جبران کن

اشتباهی کردی یا حرکت بدی از تو سر زده است؟ آن حرکت دیگر تمام شده و نمی توانی حرکت بدی که کردی را لغو کنی. ولی می توانی با حرکت بعدی خود، آن را جبران کنی. تمرکز خود را روی حرکت بعدی بگذار.