دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز با خودت مهربان باش

امروز با خودت مهربان باش

امروز روزی دیگر است. روز مهربانی. روز عشق ورزیدن. روزی که تو یک وظیفه مهم داری و آن هم مهربانی و مهرورزی است. امروز بیش تر از هر روز دیگری، با تمام موجودات عالم و در صدر آن ها با خودت بیشتر مهربان باش.