دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

امروز بیشتر به خودت برس

امروز بیشتر به خودت برس

امروز روز تو است. امروز روزی است که می خواهی دوباره زندگی کنی. دوباره نفس بکشی. دوباره حرکت کنی. امروز را دریاب و بیشتر به خودت برس.