دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به این افراد هیچوقت اعتماد نکن

به این افراد هیچوقت اعتماد نکن

هیچوقت به افرادی که راز دیگران را برای تو بازگو می کنند اعتماد نکن. آن ها همان کسانی هستند که راز تو را هم برای دیگران بازگو می کنند. پس اعتماد کردن به آن ها، اشتباهی محض است.