دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

آگاهی از جهل شروع خردمندی است

آگاهی از جهل شروع خردمندی است

جاهل کسی است که نمی داند که نمی داند. اما خردمند کسی است که می داند که نمی داند. و درست در همین مرتبه آگاهی از جهل است که مرحله پخته خردمندی آغاز می شود.