دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

یا بگذار برود یا انتظاراتت را تغییر بده

یا بگذار برود یا انتظاراتت را تغییر بده

دو راه بیشتر نداری. یا پذیرش یا رها کردن. اگر توان روحی و جسمی اش را داری، شرایط و تمام آن را بپذیر و بدان که در این راه مجبور به تغییر انتظارات خود هستی. و اگر غیر از این است، آسیب ها را بیشتر از این نکن و بگذار برود.