دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

حتی در مقابل کینه ها هم رئوف باش

حتی در مقابل کینه ها هم رئوف باش

رافت داشته باش. نه فقط با خوبی ها.نه فقط با زیبایی ها. نه فقط با کسانی که دوستشان داری و دوستت دارند. با تمام موجودات، با تمام حالات و با تمام احساسات رافت داشته باش. حتی در مقابل بدی ها و کینه ها.