دنیای موسیقی درمانی
دنیای موسیقی درمانی
موسیقی برای زندگی بهتر

عکس نوشته های دنیای موسیقی درمانی

عکس نوشته های تاثیرگذار و انگیزشی دنیای موسیقی درمانی

به قول‌ها و سوگندها اعتماد نکن

به قول‌ها و سوگندها اعتماد نکن

و در آخر، تمام قول‌ها و سوگندها لغتی بیش نخواهند بود. فقط به عمل اعتماد کن…